ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αφροδίτη Φουτρή του Δημητρίου η οποία διαχειρίζεται τον παρόντα ιστότοπο δηλώνει ότι τηρεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ).

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η Διαχειρίστρια επιθυμεί να ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τα ζητήματα της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων που μας εμπιστεύονται.

1.Ποια ορίζονται ως δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ;

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

2.Ποια δεδομένα συλλέγουμε, από που και για ποιους σκοπούς;

Η Διαχειρίστρια στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου της συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα που κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού ως εξής:

I. Από τους επισκέπτες του ιστοτόπου:
• Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα στοιχεία αυτά δίδονται από τους επισκέπτες του ιστοτόπου είτε με την αποστολή e-mail από αυτούς είτε με την εγγραφή του στον ιστότοπο, προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις (newsletter) από αυτόν. Η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό της ενημέρωσής τους σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και της Διαχειρίστριάς του.
• Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την αποστολή διαφημιστικών – προωθητικών μηνυμάτων του ιστοτόπου.

II. Από τους συνεργάτες:
• Στοιχεία βιογραφικού. Δίδονται από τους υποψήφιους συνεργάτες αυτοβούλως κατά την υποβολή σε εμάς του βιογραφικού τους σημειώματος και είναι αναγκαία, προκειμένου να λάβει χώρα αξιολόγηση των προσόντων τους.
• Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας – ημερομηνία και τόπος έκδοσης ή αριθμός διαβατηρίου -ημερομηνία και τόπος έκδοσης, αριθμός άδειας διαμονής, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, αριθμός μητρώου ΙΚΑ, αριθμός μισθοδοτικού τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και τυχόν άλλα δεδομένα που η Διαχειρίστρια μας οφείλει να συλλέξει και να επεξεργαστεί προς συμμόρφωση με νομική υποχρέωση επιβαλλόμενη από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (εργατική, κοινωνικών ασφαλίσεων, κ.λπ.). Τα στοιχεία αυτά δίδονται από τους εργαζόμενους και συνεργάτες της Διαχειρίστριας. Η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί τους, την υπογραφή και εκτέλεση της σχετικής συμβάσεως εργασίας ή την υπογραφή και εκτέλεση της σχετικής συμβάσεως παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, τη μισθοδοσία των εργαζομένων ή την καταβολή της αμοιβής των συνεργατών ή των εργολάβων και τη συμμόρφωση με την νομοθεσία (εργατική, κοινωνικών ασφαλίσεων, κ.λπ.).

3.Συνέπειες από τη μη παροχή συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Επίσης, συγκατάθεση που έχει παρασχεθεί μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων δεν συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία κρίνονται αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών μας ή την σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής, η Διαχειρίστρια μας δεν θα μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες, να συνάψει και εκτελέσει τη σύμβαση ή να διεκπεραιώσει τη συναλλαγή αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων.

4.Νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η Διαχειρίστρια επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• με τη συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων,
• όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος,
• όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ ή την εθνική νομοθεσία),
• όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ ή την εθνική νομοθεσία),
• για την προστασία προσώπων και αγαθών.

5.Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Η Διαχειρίστρια διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που κρίνεται απολύτως απαραίτητο ενόψει του οριζόμενου σκοπού και πλαισίου επεξεργασίας και σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις. Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επιτάσσεται από τη νομοθεσία της Ε.Ε. ή την εθνική νομοθεσία, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι οικείες διατάξεις. Τα προσωπικά δεδομένα που η Διαχειρίστρια επεξεργάζεται για διαφημιστικούς/προωθητικούς σκοπούς τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης, η οποία μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε.

6.Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ. Έχετε το δικαίωμα:
• Κατόπιν αιτήματός σας να λαμβάνεται ενημέρωση κατά πόσον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν υποβληθεί ή εξακολουθούν να υποβάλλονται ή όχι σε επεξεργασία και να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά.
• Κατόπιν αιτήματός σας να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων ή τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίον είχαν συλλεγεί ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη.
• Να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ και ειδικότερα όταν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην Διαχειρίστρια να επαληθεύσει την ακρίβειά τους ή όταν η επεξεργασία τους είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ζητάτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους ή όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά εσείς ζητάτε την τήρησή τους για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών σας αξιώσεων ή όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους, για όσο καιρό αναμένεται η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του Υπευθύνου Επεξεργασίας υπερισχύουν των δικών σας.
• Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που επιβάλλουν την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας ή η επεξεργασία απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
• Κατόπιν αιτήματός σας να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και έχουν παρασχεθεί από εσάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας). Προϋποτίθεται, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, η επεξεργασία να βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και επίσης η επεξεργασία να διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (δηλαδή αποκλείονται τα έντυπα αρχεία) και να μην επηρεάζονται δυσμενώς τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων.
• Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr) σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας.

7.Ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η Διαχειρίστρια κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία τους. Ενδεικτικά, η Διαχειρίστρια :ελέγχει, ενημερώνει και αναβαθμίζει όποτε κρίνεται απαραίτητο, τα τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιεί, προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και να διασφαλίσει ότι αυτά δεν μπορούν να αλλοιωθούν.

8.Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων – Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η Διαχειρίστρια, Αφροδίτη Φουτρή του Δημητρίου. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@roes.gr ή να στείλετε επιστολή στη διεύθυνση Δροσίνη 12, 55133 Καλαμαριά.